۳,۷۰۰,۰۰۰تومان

اگر به دنبال مهره مار اصل هستید با فوائد جذب اطرافیان برای محبت و تسخیر قلوب و تنظیم انرژی و تاثیرات مثبت در روحیه و روان همینطور تقویت نیروی مغناطیسی بدن بصورت دو عدد جفت نر و ماده