۱,۲۰۰,۰۰۰تومان

منحصیر به بفرد ترین کتاب آقای محمدیان به نام سحر فارسی همراه طلسمات عظیم و مجرب یهودی و عبری است برای گشایش کارها و امورات تسخیرات موکل و فیتیله بسیار قوی جهت سوزاندن اجنه