۲۴,۹۰۰تومان

این کتاب با ادعیه و طلسمات مجرب احضارات و استخدامات عقد لسان و ابطال سحر مجرب و قوی و باب بخت گشایی بسیار معروف است حتما مطالعه این کتاب را پیشنهاد میکنیم