۱۵۷,۰۰۰تومان

اگر میخواهید در مورد این کتاب بدانید همانقدر که امروزه کتاب طلسمات سیمرغ گلشن سیاه قلم طرف دار دارد و اصول و ریاضیات طرح جداول و نوشتن مخمس را بصورت علمی و ریاضی توضیح داده در این کتاب طرح تمامی طلسمات توضیح و آموزش داده شده حتی نوع استخراج و جایگیری که در کتاب گلشن سیاه قلم نیز نیامد این کتاب نتنها مورد لطف عزیزان قرار نگرفته اما با این حال از کتابهای مشابه خود که نام بردیم بسیار کامل تر و جامع تر میباشد