۱۸۴,۰۰۰تومان

نسخه اصلی کتاب مجمع الدعوات کبیر ادعیه مجربه باطل سحر هر گونه سحر و جادو و دعای گشایش کاری و رزقی که باید در موم گرفت بسیار مجرب و طلسمات و فالنامه طالع نامه …