هشدار جدی به مدیران کانال های تلگرامی

۱۸ مرداد ۱۳۹۷
هشدار جدی به مدیران کانال های تلگرامی

هشدار جدی به مدیران کانال های تلگرامی

هشدار جدی به مدیران کانال های تلگرامی

در پی گزارش چند نفر از عزیزان بجهت کپی برداری و فروش برخی کتب فروشگاه در کانال های تلگرامی

تیم فروشگاه بسرعت جهت تهیه شکایت و شناسایی متخلفان و مدیران این کانال ها اقدام نمود

در حال حاضر ۳ شکایت از این متخلفین به مراجع قانونی ارجاع داده شد

هشدار جدی به تمامی متخلفین در صورت مشاهده و یا گزارشات مردمی بشدت در این زمینه با متخلفین برخورد خواهد شد

طبق گزارش بر اساس تعیین خسارت های وارد شده و همینطور به دلیل انتشار و پای مال کردن حقوق مادی و معنوی

این مجموعه متخلفین به چند ماه حبس و جریمه نقدی محکوم خواهند شد

کپی تصویر ممنوع

طراحی سایت